TUYÊN TRUYỀN VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG CÔNG SỞ KHÔNG CÓ RÁC THẢI NHỰA MỘT LẦN

TUYÊN TRUYỀN VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG CÔNG SỞ KHÔNG CÓ RÁC THẢI NHỰA MỘT LẦN KoN1 luôn chú trọng các biện pháp cải thiện môi trường nói không với nhựa một lần. Bên cạnh đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố các nền tảng kiến thức là một việc vô cùng cần…