The Coi đã phối hợp với Ban quản lý vườn Quốc Gia Côn Đảo tổ chức tuyên truyền giảm rác thải

Nhằm kêu gọi ngư dân nâng cao ý thức và hành động để bảo vệ môi trường biển tại Côn Đảo. The Coi đã phối hợp với Ban quản lý vườn Quốc Gia Côn Đảo tổ chức tuyên truyền giảm rác thải nhựa ra môi trường biển và “không sử dụng nhựa một lần” đến…